§1 Strinda historielag, stiftet 9. mai 1996, er en forening for alle som er interessert i Strindas historie, særlig knyttet til skolekretsene Berg, Eberg, Brundalen, Charlottenlund, Solbakken (Jonsvatnet), Strindheim og Åsvang

§2 Historielaget har som mål å spre kunnskap om Strindas fortid og nåtid, og arbeide for vern av kulturminner. Det er en oppgave for laget å skape forståelse for denne kultur-arven.

§3 Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og holdes hvert år i oktober.

Årsmøtet kunngjøres med minst 8 dagers varsel. Alle som har betalt medlems-kontingent har stemmerett og kan velges til tillitsoppgaver.
Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende innen 1. september.

§4 Strinda historielag skal ha et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer i rekkefølge, alle velges for 2 år. Leder velges av årsmøtet for 1 år. Nestleder, kasserer og sekretær velges innen styret. Første år velges 2 av styremedlemmene for 1 år og 1 varamedlem for 1 år. Laget skal ha årsmøtevalgt revisor som velges for 1 år om gangen. Valgkomiteen på 3 personer velges for 3 år, ved 1. gangs valg foretas loddtrekning om hvem velges for 1, 2 og 3 år.

§5 Styrets oppgaver:
a. Skal ivareta historielagets interesser og mål på best mulig måte, arbeide etter gjeldende vedtekter og utarbeide en møte- og aktivitetsplan.
b. Føre protokoll fra hvert styremøte.
c. Ivareta og bruke historielagets økonomiske midler og øvrige eiendeler på en trygg og god måte.
d. Styret skal så langt det er mulig sørge for å utgi årboka «Strinda den gang da», og utnevne redaksjonskomite for årboka. Komiteen velger selv leder. Minst ett medlem av komiteen skal være styremedlem i historielaget. Redaksjonen legger fram kostnadskalkyle for samlet produksjon av årboka, samt dato for levering fra trykkeri. Styret fastsetter utsalgsprisen for årboka.
e. Styret skal så langt det er mulig oppnevne en komite som bl.a. kan rådgi og bistå styret når det gjelder innhold og praktisk gjennomføring av medlemsmøtene. Komiteen deltar når det er mulig med ett av sine medlemmer på historielagets styremøteer
f. Styret skal så langt det er mulig oppnevne en boksalgkomite. Komiteen velger selv leder. Komiteen ivaretar i samarbeid med kassereren kontakten med utsalgsstedene, og bistår med transport av bøker, med distribusjon av uavhentede bøker til medlemmene, og med salg av eldre årbøker.
g. Strinda historielags Facebooksider, nettsider og WikiStrinda bestyres av en redaktør, samt lagets leder, eller en som lederen velger ut.

§6 Årsmøtet behandler følgende:
A. Styrets årsberetning
B.
Revidert regnskap
C. Fastsettelse av medlemskontingent
D. Budsjett
E. Innkomne forslag
F. Valg i samsvar med lagets vedtekter
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 20 medlemmer sender skriftlig krav til styret.

§7 Medlemskontingent for neste kalenderår fastsettes av årsmøtet, og medlemskapet er gyldig fra den dato betalingen er registrert hos historielaget. Medlemskap tegnes ved å betale inn den fastsatte kontingent. Utmelding skjer skriftlig til styrets leder. Dersom medlemskontingenten ikke betales er vedkommende automatisk utmeldt.
Årsmøtet kan tildele æresmedlemskap til høyt fortjente medlemmer, etter forslag fra medlemmer og etter innstilling fra styret.

§8 Vedtektsendringer og oppløsning av Strinda historielag krever 2/3 av de frammøttes stemmer for å bli vedtatt.

§9 Dersom laget blir oppløst, skal gjenstående midler nyttes til kulturelle tiltak i lagets distrikt. Avviklingsmøtet bestemmer disponeringen av midlene og eventuelle gjenstander som laget eier.

 

Vedtektene ble 1. gang vedtatt på årsmøte 29. oktober 1996. Endringer er vedtatt i ekstraordinært årsmøte 17. april 2007 med fullmakt til styret å formulere §1 angående geografisk område.

§ 6 ble endret ved årsmøtevedtak 24.10.2018. Punkt D vedr budsjett ble satt inn.

Endringer etter årsmøtevedtak 30.10.2019:
§ 5 d ble endret.
§ 5 e,f og g satt inn som nye.